Quản lý chất lượng : Nam/ Nữ (ML khởi điểm 8.000.000Đ)

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An


QUẢN LÝ SẢN XUẤT - SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP (ML KHỞI ĐIỂM 10.000.000Đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An


Nhân viên kho : Nam/Nữ (ML khởi điểm 7.000.000đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An


Nhân viên phục vụ : Nam/Nữ (ML khởi điểm 5.000.000đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An